Resinex website uses cookies and similar technologies to better understand which products are of your interest so we can personally provide you with more detailed information. By using Resinex website you agree to our use of cookies. Learn more about cookies and how to manage them

ABS - Акрилонитрил Бутадиен Стирен

Акрилонитрил бутадиен стирен (ABS) е аморфен полимер кој се прави со полимеризација на емулзија или маса на акрилонитрил и стирен во присуство на полибутадиен. Најважните својства на ABS се отпорност на удар и тврдост.

Меѓу најголемите производители на ABS (акрилонитрил бутадиен стирен) се Trinseo, LG Chem, Chi-Mei и Styrolution. Поголемиот број на производители на ABS обично користат полимеризација на емулзија додека Trinseo користи полимеризација на маса.

ABS мономерни хемиски формули.

ABS најчесто се дефинира преку три главни својства:

  • Проточност
  • Отпорност на топлина
  • Отпорност на удар

Стирен мономер му дава наABS добра можност за преработка, акрилонитрилот му дава крутост, отпорност на топлина и хемикалии додека бутадиенот го прави производот тврд и отпорен дури и при ниски температури. Промената на пропорциите на компонентните ABS и додавањето на поединечните адитиви може да доведе до различни типови со специфични својства. ABS има слаба отпорност на временските услови и поради тоа се препорачува само за ентериерна примена.

Акрилонитрилот бутадиен стирен може генерално да се користи во температурен опсег од -20°C до +80°C. ABS е отпорен на водени киселински раствори, алкали, концентрирана хлороводна и фосфорна киселина, алкохоли и животински, билни и минерални масти, но е неотпорен на концентирана сулфурна и азотна киселина. Акрилонитрил бутадиен стирен (ABS) е растворлив во естери, кетони, етилен дихлорид или ацетон.

ABS може да се преработува со бризгање или со екструзија.

Типичната примена на ABS (Акрилонитрил бутадиен стирен) е во:

  • Општо: играчки, широка потрошувачка, телефони, безбедносни шлемови
  • Автомобилска индустрија: внатрешни панели на врати, столбови, седишта, решетки, табли со инструменти, куќишта за огледала
  • Уреди за домаќинство: куќишта за кујнски апарати, куќишта за правосмукалки, контролни панели за бела техника
  • Екструзија: листови, туш кади, кровови на трактори, рабови на мебел, внатрешна оплата за ладилници, багаж
Ние нудиме: