Resinex website uses cookies and similar technologies to better understand which products are of your interest so we can personally provide you with more detailed information. By using Resinex website you agree to our use of cookies. Learn more about cookies and how to manage them

Со седиште во КувајтEQUATE Петрохемикалии е основана во 1995 како деловно содружништво помеѓу PIC (Петрохемиска индустриска компанија) Dow (Dow Хемиска Компанија), BPC (Boubyan Петрохемиска Компанија) и QPIC (Qurain Петрохемиска Индустрија).

Ова деловно содружништво, Equate, е комбинирано со напредната технологија на Dow со богатството од суровини кои ги има Кувајт. Оваа комбинација придонесува за силна предност на Equate во однос на квалитетот на материјалите и на пазарот.

EQUATE имаво потполност целосно интегрирано производство од околу 5 милиони тони на високо-квалитетни петрохемиски производи. Од овие, околу 825`000 тони се LLDPE C4 и HDPE за дувачки филм и обликување со дуван филм и дување во калап.

Целосното портфолио на Equate содржи:

  • Етилен
  • Полиетилен (PE)
  • Етилен Гликол
  • Полипропилен (PP)
  • Стирен Мономер
  • Параксилен
  • Тешки ароматици
  • Бензен

Маркетот на Equate е зсатапен во Средниот Исток, Азија, Африка и Европа.

RESINEX иEQUATE можат да ги комбинираат своите јаки страни.Високо квалитетното и ефикасно производство на Equate

Ние нудиме: