Resinex website uses cookies and similar technologies to better understand which products are of your interest so we can personally provide you with more detailed information. By using Resinex website you agree to our use of cookies. Learn more about cookies and how to manage them

REACH

REACH, Европската регулатива за регистрација, проценка и овластување на хемикалии и влијанието што го има врз идната достапност на хемикалии, е прашање од значајна важност за групацијата RESINEX, за нашите добавувачи и за нашите клиенти. REACH стапи на сила на 1 јуни 2007 година, со фазно спроведување во следната деценија. Заедничка соработка помеѓу сите синџири на снабдување беше и ќе биде потребна денес и во иднина.

Наш прв приоритет беше и е да ги исполниме нашите законски обврски согласно REACH, како и да се осигури дека снабдувањето со материјали за нашите клиенти не е прекинато. За таа цел, групацијата RESINEX интензивно комуницира со своите добавувачи за да ги дознае нивните намери во врска со претходната регистрација и регистрација на супстанциите што се користат во производството на материјали што ни ги доставуваат. Ние ќе ја продолжиме оваа проценка со цел да ги идентификуваме сите потенцијални импликации на REACH за достапноста на производите во нашето портфолио на производи.

Преземете ги приложените ажурирани документи, кои ќе ве информираат за нашиот вистински статус на REACH.

За дополнителни информации, клиентите се поканети да контактираат со нас директно наreach@resinexgroup.com.