Resinex website uses cookies and similar technologies to better understand which products are of your interest so we can personally provide you with more detailed information. By using Resinex website you agree to our use of cookies. Learn more about cookies and how to manage them

ExxonMobil Chemical, е една од најголемите петрохемиски компаниии во светот, дел од ExxonMobil Corporation.

Корпорацијата ExxonMobil е директно наследство на компанијата John D. Rockefeller’s Standard Oil која е основана во 1870 година. ExxonMobil е формирана во 1999 година со спојување на компаниите Exxon и Mobil.

ExxonMobil Хемикалии произведува широк спектар на петрохемиски производи. ExxonMobil е еден од најголемите производители на олефини (етилен и пропилен) и полиолефини (полиетилен и полипропилен).

Основните активности на ExxonMobil Chemical вклучуваат:

  • Олефини
  • Ароматици
  • Синтетичка гума
  • Полиетилен
  • Полипропилен
  • Адитиви за горива и лубриканти
Ние нудиме: